icon

Deze website is eigendom van David en Goliath NV.

Maatschappelijke zetel: Kortrijksestraat 28 8501 Heule (Kortrijk) België
Telefoon: +32 (0)2 514 99 27
E-mailadres: info@davidgoliath.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0879.103.872
Belfius Bank IBAN: BE88 0682 4394 6741 BIC/ SWIFT: GKCCBEBB

De algemene voorwaarden zoals hier beschreven zijn van toepassing op elk product gekocht op de David&Goliath nv webshop. Elke bestelling heeft een beslissing genomen van de verkoopvoorwaarden. Op de algemene voorwaarden van David&Goliath nv is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. De consument heeft het recht aan de verkoper om te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Dit moet binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het. Dit beoordeelt enkel voor voorraadproducten en dus niet voor bestellingen op bestelling van bestellingen op maat.

Aankoop en Betaling

De overeenkomst tussen David&Goliath nv en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door David&Goliath nv vastgestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en uiteindelijk heeft voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de afsluitende handtekening. David&Goliath nv bewaar zicht het recht om een ​​bestelling te ontdekken of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote bestellingen, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures van problemen bij vorige bestellingen. David&Goliath nv bevestigd altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verzonden, is de overeenkomst nog niet van kracht. Betaling van producten gekocht door David&Goliath nv geschiedt vooraf vooraf per overschrijving (bankgiro) of via de andere voorgestelde betaalmiddelen. De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het moment van volledige betaling.
Om een ​​veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te minimaliseren, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie via internet verzonden. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. In het geval van niet tijdige betaling is David&Goliath nv bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de betalingsverplichtingen volledig zijn nagekomen De algemene voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de taal van de website.

Levering en Levertijden

De door David&Goliath nv zorgt ervoor dat de levertijd bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen. Zodra het te leveren product op het opgegeven afleveradres wordt geleverd, gaat het risico over op de koper. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. David&Goliath nv levert in heel Europa. Levering geschiedt uitsluitend per koerierdienst of externe transporteur tenzij vooraf overeengekomen anders is overeengekomen. De leverings- of verzendkosten worden meegedeeld voor het bevestigen van uw aankoop. Als de verzendkosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de meegegeven verzendkosten.

Productinformatie

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt, worden zo beschreven mogelijk (weer)gegeven of gedaan. David&Goliath nv is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviserende, druk- en zetfouten op de website van door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens. De producten aangeboden door David&Goliath nv voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht. Het is mogelijk dat David&Goliath nv op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant zijn voor de bezoeker. onderliggende links zijn louter informatief. David&Goliath nv is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen van het gebruik daarvan.

Bedenktijd (zichttermijn) en relevant

Voor alle producten gekocht door David&Goliath nv heeft u volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 12 april 2010, een bedenktijd van 14 kalenderdagen. Dit beoordeelt enkel voor voorraadproducten en dus niet voor bestellingen op bestelling van bestellingen op maat. Deze periode gaat in op het moment van ontvangstnaam door u of namens u. Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de goederen en de verpakking. Er is geen garantierecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Wanneer u gebruik wenst te maken van het zakelijke recht, dient u dit binnen de gestelde 14 kalenderdagen vanaf de dag te volgen op de levering van het product schriftelijk of telefonisch te maken. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen. Meer informatie over het annuleren of bestellen van uw bestelling vindt u in de rubriek annuleren, bestellen en ruilen op onze website. De goederen dienen onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend (in originele staat en verpakking) uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst retour. De verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen bij de retourzending te worden gevoegd, uw betrouwbaarheidsnummer. De rechtstreekse kosten voor relevante vallen tien laatste van de koper. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds ondersteund en teruggestuurd naar afzender. David&Goliath nv betaalt u het aankoopbedrag exclusief verzendkosten binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen terug. Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het verzekeringsrecht zijn ontvangen, dan wordt het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten niet, of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verzonden, mits het betalen van de bijhorende vezendkosten.

Gebreken

U bent verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst te (doen) inspecteren. Waar dient u na te gaan van de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoording: Werden de juiste goederen geleverd? Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen van - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld worden voor een normaal gebruik? Wordt een zichtbaar defect of defect veroorzaakt, dan dient u deze binnen 7 werkdagen na levering aan David&Goliath nv te melden. Een niet zichtbaar gebrek aan de consument binnen 2 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 maanden na levering schriftelijk per e-mail te melden aan David&Goliath nv. De kosten voor het gegarandeerde van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn tien laatste van David&Goliath nv. Geloste goederen vertoeven op de plaats van verlies volledig op het risico van de koper. Elke klacht over de goederen na plaatsing van deze goederen wordt beantwoord. Schade ten gevolge van onoordeelkundige plaatsing kan nooit leiden tot schadeloosstelling door de verkoper.

Overmacht

Onder overmacht wordt aangenomen, alle van buiten gebruikelijke oorzaken, voorzien van niet-voorzien waarop David&Goliath nv geen invloed kan veroorzaken, doch waardoor David&Goliath nv niet in staat is haar verplichtingen na te komen. David&Goliath nv heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderd, intreedt nadat David&Goliath nv haar verbintenis had moeten nakomen. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van David&Goliath nv opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door David&Goliath nv niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen scheidden de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een vergelijking tot vergelijk is.

Prijzen

Voor het afrekenen worden de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn in Euro's en zijn inclusief BTW. De verzendkosten worden apart vermeld. Als David&Goliath nv een bepaalde prijs heeft bereikt, is David&Goliath nv niet bevoegd tot verhoging van de prijs. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad gelijk is. Als een prijsverhoging volgt na het sluiten van de overeenkomst, kunt u de overeenkomst het percentage van de verhoging ontbinden. Een op naam genoemde offerte heeft een halve duur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

Kwaliteit

Alle ter beschikking gesteld zijn louter indicatief en niet gebonden. Tussen opgenomen en geleverde goederen kunnen tint-, maat- en structuurverschillen worden voorkomen. Ook binnen een lot van gedeelde producten kunnen deze verschillen bestaan. Dit is eigen aan ambachtelijke- en natuurproducten en wordt erkend en beslissing door de koper bij bestelling. Voor geen van onze producten kunnen wij garanderen dat ze vorstvrij zijn. Plaatsing van onze goederen op plaatsen die ervoor kunnen zorgen dat vorst gebeurt op risico van de koper.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met verwijzing van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden ed zijn beschermd door intellectuele rechten en overeenkomstig toe aan David&Goliath nv of rechtmatige derden. Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven eigendom van de verkoper, beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk mogelijk misbruik en de verkoper behoudt zich het recht voor om te eisen. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven.

Vragen en klachten

Klachten van betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering te worden gemeld. In het geval dat de klacht gegrond wordt, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het gegarandeerde betaalde bedrag van de bestelling. David&Goliath nv behandelde vragen en klachten binnen de gemiddelde termijn van 7 kalenderdagen.

Geschillen

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte. Alle geschillen die verband houden met de wederzijdse uitverkopen van David&Goliath nv, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de officiële rechter te Kortrijk, tenzij een dwingende wetsbepaling een andere rechter als bevoegde aanwijst.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. David&Goliath nv levert grote tussentijden de ter beschikking beschikbare informatie volledig, juist, gedeeld en bijgewerkt zou zijn. Ondanks dat deze zich kunnen voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onzekerheden zou bevatten van indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal David&Goliath nv de grootste mogelijke actie leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. David&Goliath nv kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u twijfelachtigheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan de beheerder van de site afnemen. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging van aankondiging aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. David&Goliath nv geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, verbondene van onrechtstreekse, die zou zeker uit de toegang tot het gebruik van de website. David&Goliath nv kan in geen enkel geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade aan het gebruik van deze site van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met plotselinge, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, schade van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur van andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites van pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites van pagina's die zijn gemaakt op geen enkele wijze een impliciete verklaring van de inhoud ervan. David&Goliath nv impliceert dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud van over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de kenmerken ervan voor elke andere vorm van schade door het gebruik ervan.